Neviete ako začať? Pozrite si
VIDEONÁVODY

Licenčné podmienky portálu stavBIT

Skôr ako začnete používať portál stavBIT, prečítajte si pozorne nasledujúcu licenčnú zmluvu:

 1. Tieto licenčné podmienky (ďalej aj „LP“) sa vzťahujú na používanie internetových služieb spojených s internetovou aplikáciou stavBIT (ďalej aj „Portál“) vytvorenou Poskytovateľom na základe zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom.
 2. Poskytovateľom služby je spoločnosť TI8IT, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, 917 01 Trnava, IČO: 36237361, (ďalej aj „Poskytovateľ“).
 3. Nadobúdateľom sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená licencia na používanie portálu stavBIT od Poskytovateľa.
 4. Tieto LP sú sprístupnené na webovej adrese https://www.stavbit.sk. Uzavretím zmluvy medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom podľa bodu 10 zmluvy Nadobúdateľ vyjadruje súhlas s týmito LP.
 5. Internetová služba nie je poradenskou službou, službou účtovného alebo finančného poradcu, službou zabezpečujúcou archiváciu dát a dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedené v týchto LP. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah ani materiály odovzdávané, ukladané alebo zdieľané Nadobúdateľom prostredníctvom Portálu.
 6. Vyjadrením súhlasu s týmito LP vzniká medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom zmluvný vzťah, na základe ktorého Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi časovo a množstevne obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie služby. Ndobúdateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.
 7. Zmluvné strany berú na vedomie, že portál stavBIT vrátane jeho následných úprav a zmien, je dielo v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a teda toto dielo požíva ochranu v zmysle ustanovení tohto zákona. Všetky autorské práva patria Poskytovateľovi. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do diela.
 8. Zmluva medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom podľa týchto LP sa uzatvára na dobu určitú, na ktorú bola služba používateľom uhradená (obdobie platnosti služby) a zaniká uplynutím doby platnosti tejto služby alebo zrušením poskytovania služby. Používateľ je oprávnený zrušiť službu kedykoľvek bez udania dôvodu. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služby Nadobúdateľovi v prípade, že Nadobúdateľ: porušuje tieto LP, poruší autorské práva Poskytovateľa, poškodzuje dobré meno Poskytovateľa, porušuje zákony štátu, v ktorom sa služba prevádzkuje, umožní využitie služby inej neoprávnenej osobe, koná v rozpore s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku, pri registrácii Nadobúdateľa bol zadaný neexistujúci e-mail, neexistujúce IČO, DIČ alebo IČ DPH, extrémne preťažuje portál stavBIT, vykonáva aktivity smerujúce k poškodeniu Poskytovateľa alebo tretej osoby, alebo využíva Portál na neoprávnené zdieľanie materiálov chránených autorským zákonom. V prípade zrušenia Poskytovania služby je Poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené Nadobúdateľom v Portáli.
 9. Zmluvné strany sa prípadné spory plynúce z týchto LP zaväzujú riešiť mimosúdnym rokovaním a v prípade jeho neúspešnosti cestou všeobecného súdu SR.
 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny LP. Nové LP budú zverejnené najneskôr 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti.
 11. Tieto LP Nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.11.2019 a platia do vydania nových licenčných podmienok.